Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Adgangskrav

Fælles forudsætning for optagelse på bacheloruddannelserne er, at du har en bestået en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen.

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Digitale medier og design

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*

Global Business Informatics

 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*

Data Science

 • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*

  Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.

Softwareudvikling

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.* 
 • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset

Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.

*Hvis du ikke opfylder adgangskrav om B-niveau med mindst 6 i gennemsnit, men har bestået faget på A-niveau anses det for opfyldelse af adgangskravet. Hvis du ikke opfylder adgangskravet eller ikke har bestået faget, har du mulighed for at søge dispensation. Se mere om dispensation nedenfor.

Har du en eksamen fra før gymnasiereformen 2004, udregnes dit gennemsnit på de specifikke adgangskrav af eksamenskaraktererne på eksamensbeviset. I tilfældet af at der kun er overførte årskarakterer i det pågældende fag, medtages de kun én gang, selvom de fremgår to gange af beviset.

Faglig supplering

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du tage et suppleringskursus for at opnå det krævede niveau og få en bedre karakter. Læs mere om, hvordan du kan supplere dit eksamensgrundlag. 
Bemærk dog, at du ikke ved supplering kan forbedre gennemsnittet for din adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke kan nå at afslutte din supplering inden den 5. juli, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt sommersupplering. 

Betinget optag

Betinget optag betyder, at du bliver optaget under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du gennem faglig supplering vil opfylde optagelseskravene. Den endelige optagelse finder sted, når du har bestået suppleringen med det krævede niveau og gennemsnit og indsendt dokumentation herfor senest 15 dage efter studiestart.

For at få betinget optag skal du:

 • Indsende dokumentation for, at du er tilmeldt suppleringskursus, så IT-Universitetet modtager den senest den 5. juli kl. 12.00

Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

Særligt vedrørende sprogtest

Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, har du mulighed for at tage en engelsktest.

Følgende giver anerkendelse af engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

Testresultatet må højst være 2 år gammelt pr. 5 juli.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Der er ingen kode for IELTS. 

Mere

Skjul

Kvote 1

Ansøgningsfrist

5. juli kl. 12.00

Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse her: optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 28. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart sidst i august.

Når du søger om optagelse gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

Dokumentation

Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

 • Kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis
 • Evt. bevis for supplering
 • Evt. dokumentation for tilmelding til supplering
 • Evt. dokumentation for tilmelding til sommersupplering
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge dokumentation for eventuelle beståede eksamener på disse uddannelser med henblik på vurdering af startmerit
 • Hvis du tidligere har afsluttet en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge dokumentation 

Indsendelse af dokumentation

Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation.

Ved faglig supplering skal dokumentationen også være modtaget senest 5. juli, dog kan ét fag suppleres ved sommersupplering. Se mere om betinget optag. 

Du kan læse mere om de generelle optagelsesregler i kvote 1 i Uddannelsesguiden.

Til dig, der allerede har dit eksamensbevis

Undgå kø på optagelse.dk og søg ind allerede nu.

Til årets studenter

Undgå kø på optagelse.dk og søg lige så snart du har dit eksamensbevis i hånden. Har du allerede søgt, skal du huske at tilknytte dit eksamensbevis og eventuelle bevis for supplering til dine ansøgninger på optagelse.dk. Se hvordan du gør her.

Underskriftside

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse via Optagelse.dk uden et dansk CPR-nummer og NemID, skal du sende en underskriftside til IT-Universitetet for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Vi kan først behandle din ansøgning, når vi har modtaget din underskriftside. Du kan enten sende underskriftsiden pr. mail til sap@itu.dk eller pr. post. IT-Universitetet skal modtage underskriftssiden inden for ansøgningsfristen.

Mere

Skjul

Kvote 2

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse gennem optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 28. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart sidst i august.

Ansøgning til kvote 2

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men har et lavt eksamensgennemsnit kan det være en god idé at søge om optagelse til kvote 2-fristen og blive vurderet efter kvote 2-kriterierne. Det kræver, at du vedlægger en motiveret ansøgning.

Du skal søge til kvote 2-fristen:

 • Hvis du har et udenlandsk adgangsgivende grundlag (fold afsnittet ud og se mere)
 • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
 • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er blevet udmeldt af IT-Universitetet, da du skal søge om dispensation for det krav, du er blevet udmeldt på baggrund af
 • Hvis du ønsker at søge om dispensation, fordi du har bestået en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på
   

Kvote 2-kriterier

I vurderingen indgår ansøgerens karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra den gymnasiale eksamen samt en motiveret ansøgning. 
På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver IT-Universitetet en vurdering af ansøgerens studieegnethed og muligheder for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

Husk, at du kun bliver vurderet efter kvote 2 kriterierne, hvis du vedlægger en motiveret ansøgning.

Dokumentation

Du skal sende en motiveret ansøgning, eksamensbevis samt dokumentation for andre eventuelle beståede fag. Fold afsnittet ud og læs mere om dokumentation.

Underskriftside

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse via Optagelse.dk uden et dansk CPR-nummer og NemID, skal du sende en underskriftside til IT-Universitetet for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Vi kan først behandle din ansøgning, når vi har modtaget din underskriftside. Du kan enten sende underskriftsiden pr. mail til sap@itu.dk eller pr. post. IT-Universitetet skal modtage underskriftssiden inden for ansøgningsfristen.

Dokumentation

Eksamensbevis

Du skal vedlægge en kopi af dit eksamensbevis.

Oversættelse af et udenlandsk eksamensbevis påhviler ansøgeren, såfremt det ikke er på engelsk eller et af de nordiske sprog. Læs mere om reglerne for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.

Hvis du har bestået de specifikke adgangskrav, men det ikke fremgår af dit eksamensbevis, er du selv ansvarlig for at fremsende dokumentation herfor inden ansøgningsfristen.

Motiveret ansøgning 

Hvis du ønsker at blive vurderet efter kvote 2-kriterierne, skal du vedlægge en motiveret ansøgning.

I ansøgningen skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og for hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer. Vi vil gerne høre om, hvorfor du ønsker at læse den uddannelse, du søger, om din egen vurdering af din studieegnethed - og måske om dine ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedlægges ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal skrives på et af de nordiske sprog, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digitale Medier og Design og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.

Tidligere indskrevet på en videregående uddannelse?

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om og sende dokumentation for eventuelle beståede eksamener på disse uddannelser.

Tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk bacheloruddannelse, dansk professionsbacheloruddannelse eller en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optagelses på en ny heltidsbacheloruddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere

Indsendelse af dokumentation

Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation. Hvis du afslutter din eksamen efter 15. marts, skal du indsende dit bevis senest 5. juli.  

Dokumentation for faglig supplering skal være modtaget senest 5. juli, dog kan ét fag suppleres ved sommersupplering. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Hvis det adgangsgivende eksamensbevis ikke er på engelsk eller et af de nordiske sprog, skal ansøger sørge for det oversættes af en officiel instans.

Kravet om dansk på A-niveau

Kravet om dansk på A-niveau kan for ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag erstattes af studieprøven i dansk. 

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere skal bestå studieprøven i dansk inden den 5. juli. Der er følgende krav til studieprøven i dansk som andetsprog:

 • Prøven i skriftlig fremstilling skal bestås med minimum karakteren 7 efter 7-trins-skalaen eller 8 efter 13-skalaen
 • Prøverne i læseforståelse, lytteforståelse og mundtlig kommunikation skal hver bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trins-skalaen eller 6 efter 13-skalaen

Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

 • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish A1 Standard Level"
 • Hvis du kan dokumentere at have kompetencer, der kan stå i stedet for prøven. Der kan f.eks. gives dispensation for kravet om studieprøven i dansk, hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk
Mere

Skjul

Dispensation

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Du skal vedlægge en dispensationsansøgning:

 • Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangskravene
 • Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder dem 
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er blevet udmeldt af IT-Universitetet, da du skal søge om dispensation for det krav, du er blevet udmeldt på baggrund af
 • Hvis du ønsker at søge om dispensation, fordi du har bestået en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på

Dispensationsansøgninger begrundet i forhold der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigst muligt, da der er sagsbehandlingstid. Dispensationsansøgninger skal være modtaget senest 5. juli kl. 12.00.

Dispensationsansøgning

Søger du om dispensation, skal du huske at vedlægge en dispensationsansøgning og dokumentation for det forhold, du søger dispensation for. 

Bemærk: Du kan kun få dispensation for adgangskravene, hvis du kan redegøre for samt dokumentere, at du på anden vis opfylder dem.

Hvis IT-Universitetet imødekommer din dispensationsansøgning, vil du blive vurderet på lige fod med andre ansøgere i kvote 1. Du vil kun blive vurderet efter kvote 2-kriterierne, hvis du vedlægger en motiveret ansøgning.

Specielt for ansøgere til Data Science og Softwareudvikling:

Har du bestået adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du søge om dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende gymnasial uddannelse. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav. Selvom du får dispensation, vil din ansøgning udelukkende blive vurderet i kvote 2.

Omregning af eksamensgennemsnit

Justering af eksamensgennemsnit

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, får justeret sit eksamensgennemsnit. Justeringen foretages ved at gange det opnåede eksamensgennemsnit med 1,08. Korrektion af gennemsnittet sker i 7-trins-karakterskalaen.

Den enkelte uddannelsesinstitution kan forlænge toårs-fristen, hvis du bliver forhindret pga.:

 • Værnepligtstjeneste (herunder tjeneste på værnepligtslignende forhold)
 • Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • Adoption eller barsel
 • Længerevarende sygdom
 • Pasning af nærtstående som er handicappede, alvorligt syge eller døende
 • Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Fristforlængelsen gives med hele ansøgningsår, du kan dog højst få sammenlagt fire års fristforlængelse. Det påhviler ansøgeren over for IT-Universitetet at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelsen er opfyldt.

Eksamen efter 13-skalaen

Har du en eksamen med karakterer efter 13-skalaen, er det adgangsgivende gennemsnit 8,0 i de specifikke krav for engelsk og matematik. Den 19. februar 2014 blev en ny tabel for omregning af karakterer til 7-trinsskalaen offentliggjort. Læs mere om, hvordan du omregner dit eksamensgennemsnit til 7-trinsskalaen.

Top